Услуги

Структурни кабелни системи

Проектиране, доствака на компоненти, изграждане, сертифициране и документиране на структурни кабелни системи.

Интегриране на активното оборудване.

Нашите специалисти са обучени за работа с продуктите на водещия производител на компоненти за структурни кабелни системи - Krone и Panduit, и са оторизирани да сертифицират инсталациите с гаранцията на производителя.

Ремонт и подръжка на UPS системи:

Характерни неизправности в UPS:

- Малко време на работа в акумулаторен режим.

- Изключване при прекъсване на външното захранване - UPS не преминава в автономен режим на работа.

- Липса на изходно напрежение при работа в автономен режим.

- Проблеми с регулировката на изходното напрежение

UPS престава да работи обикновено поради повреда на някои от елементите в електронната схема или некоректно работеща акумулаторна батерия.

Подмяна акумулаторна батерия на UPS не е просто действие, както изглежда на пръв поглед. В повечето случаи, след смяна на акумулаторна батерия е нужна калибровка на системата, което е дълъг процес изискващ подходящо оборудване и специални сервизни програми.

Дори и най-евтините непрекъсваеми токозахранващи устройства съдържат сложни електронни схеми с микропроцесорно управление, осигуряващо стабилизирано напрежение за захранване на компютъра и мигновено преминаване на захранване от акумулаторната батерия при прекъсване на мрежовото захранване.

В тези източници са вградени защити на захранващото оборудване, при работа с мрежово захранване и при работа в авариен режим - мигновено изключване при късо съединение в натоварването, в случая компютъра. Автоматично се изключва захранването и при превишаване на консумирания от компютъра ток. За тези и други отклонения от нормалната работа, са предвидени звукови и светлинни индикации. Всяко отклонение от нормалната работа е неизправност, водеща до нужда от ремонт на UPS.

Приемаме за извънгаранционна подръжка всички видове UPS системи

Локални компютърни мрежи LAN

LAN локалните мрежи са най-широко разпространените компютърни мрежи. Дават редица експлотационни предимства и са прости за изграждане в малки обекти (максимална отдалеченост на 2 абоната до няколко km). LAN мрежите на практика решават проблемите на потребителя в един микрорайон.

"Локална мрежа" означава комуникационна мрежа със следните характеристики:

- Мрежата е ограничена в малко пространство, обикновено една сграда или група от сгради.

- Мрежата e базирана на обща комуникационна среда.

- Скоростта на трансфер на данни е висока - между 1Mbps и 100Mbps, като съвременният хардуер позволява скорост от 1 Gbps до 10 Gbps.

Локалните мрежи стават все по-популярни във всякакви организации за увеличаване на продуктивността от използването на персонални компютри.

Глобални компютърни мрежи WAN

WAN представлява мрежа, която обхваща голяма географска област. Най-добрият и най-популярният пример за WAN е Интернет. Но WAN може да бъде и частна мрежа. Например организация с офиси в много страни може да има корпоративна WAN мрежа, свързваща отделните местоположения посредством телефонни линии, сателити или други технологии. Глобалната мрежа най-общо се състои от множество взаимосвързани локални мрежи.

Скоростта на предаване често е по-малка от тази на LAN мрежите; типичната скорост по аналогови телефонни линии със съвременен бърз модем е 50 kbps или по-малко. Дори високоскоростните WAN връзки, като например Т1, връзките с кабелен модем и DSL линиите, притежават скорости в обхвата от 1 до 6 Mbps. От друга страна най-бавните й Ethernet LAN връзки имат скорост 10 Mbps.

WAN мрежите са маршрутизирани мрежи, което означава, че за да могат съобщенията да преминават от една LAN мрежа в друга, пакетите трябва да преминават през шлюз (gateway). Шлюзът представлява маршрутизатор (router)- компютър, конфигуриран за изпълнение на маршрутизиращи функции.

Системна интеграция и комплексни мрежови решения

Проектиране, доставка на необходимите продукти, внедряване, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и развитие на интегрирани системи.

Разработка на проекти, доставка и внедряване на комуникационни продукти за изграждане и поддържане на интегрирани високоскоростни мрежи, на базата на модерни технологии - Voice over IP, Telephony over IP и Virtual Private Networks (VPNs), всичките от които могат да оперират през фиксирани или dial-up връзки с кабелна или безжична инфраструктура. VPN е виртуална частна мрежа чрез която можете да свържете локалните мрежи на офисите Ви, както и да имате бърз и сигурен достъп до фирмената мрежа от всякъде. Осигурява свързаност между компютърни мрежи посредством интернет, сигурност на данните и лесно управление. Изграждането на VPN мрежа е подходящо за фирми, които имат офиси в страната и се нуждаят от постоянна връзка помежду си. Чрез изграждането на VPN се криптира и защитава фирмената информация.

Фирмата реализира проектите с продукти на световни лидери в телекомуникациите - Siemens, Cisco Systems.

Продажба и подръжка на компютърна техника

Ние искаме клиентите ни да са доволни във всяко едно отношение. Ето защо Ви предлагаме комплексни услуги и голям асортимент от компютри, лаптопи, рутери, суичове, access points, защитни стени, модули, адаптери, комуникационни шкафове, IP телефони,монитори, както и цялостни IT решения.

Сервиз

Гаранционна и извънгаранционна подръжка гарантираща надеждността и ефективната работа на информационната и комуникационната инфраструктута на нашите клиенти.

СТК Инженеринг разполага със съвременен, технологично оборудван сервизен център, скоито ние гарантираме високо качество на обслужване и точно спазване на договорените срокове.

За критични приложения ние сме в състояние да осигурим поддръжка 7х24.

Сервизното обслужване се извършва и контролира в съответствие с внедрената в компанията системата за качество ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.

Нашите специалисти са преминали курсове по техническо и сервизно обслужване при нашите партньори и притежават съответни сертификати.

Консултантска дейност

Проучване, оценка и консултации свързани с изграждане на информационната инфраструктура на клиента.

Предлагане на нови методи, услуги и решения в областта на комуникационните и информационните технологии.

Консултации за осигуряване на надеждна защита и управление на системата.