За нас

СТК Инженеринг

Фирма СТК Инженеринг ЕООД е създадена за да доставя висококачествени IT продукти на своите клиенти, да ги консултира с цел намаляването на разходите, да решава проблемите на клиентите си при умерени цени и високото качество, осигуряващи рентабилността и просперитета на организацията. Компанията е сред водещите в областта на системната интеграция.

За дейността на фирма СТК Инженеринг ЕООД са издадени сертификати за качество ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 и ISO 14001:2004

Предмет на дейност

СТК Инженеринг ЕООД е специализирано в изграждането, и управлението на информационни и комуникационни инфраструктури. Фирмата проектира, доставя, инсталира и сервизира:

 • Стуктурни кабелни системи
 • Локални мрежи (LAN) и глобални мрежи (WAN)
 • Цифрови учрежденски телефонни централи
 • Интегрирани мрежи за глас и данни
 • UPS системи

Проектите

Фирмата е реализирала редица телекомуникационни проекти във всички сектори на икомномиката - финансови институции, държавна администрация, енергетика, образование, здравеопазване и др. Нашите проекти са завършили успешно с висока оценка за изпълнението и професионалните качества на екипа на компанията. Някои от основните проекти, в които са участвали сервизните инженери са:

 • Райфайзенбанк (интегрирана мрежа за данни и глас - над 140 офиса
 • Българска народна банка
 • Национален статистически институт
 • Национален осигурителен институт
 • Столична компания за градкси електро транспорт
 • Ръководство за въздушното движение
 • Булбанк
 • Агенция за бежанците при Министерски съвет

Служителите

Нашите служители са нашата сила. Всички инженери и техници на компанията притежават квалификация (сертификати) и опит в инсталиране и поддръжка на кабелни системи KRONE и PANDUIT, активно и комуникационно оборудване на фирмите CISCO SYSTEMS и SIEMENS, UPS системи на APC и други производители.

Нашият екип

Николай Богданов

Управител

CCNARS,CCDA

Недко Онков

Търговски Директор

CEFAM,CSMBAM,CSE

Деян Кънчев

Сервизен Инженер

СCNPRS,CCDA,CCNAV

Христо Калчев

Сервизен Специалист

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Висшето ръководство на „СТК ИНЖЕНЕРИНГ” EООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следната политика по качеството, за да бъдат постигнати стратегическите и конкретни измерими цели по качеството.

„СТК ИНЖЕНЕРИНГ” EООД да постигне високо ниво на конкурентно-способност на пазара на инженеринговите продукти и услуги които предлага, а именно:

 • -Структурни кабелни системи
 • -Ремонт и подръжка на UPS системи
 • -Локални (LAN) и глобални (WAN) мрежи
 • -Цифрови учрежденски телефонни централи
 • -Интегрирани решения за пренос на глас и данни
 • -Продажба и поддръжка на компютърна техника
 • -Сервиз

-Създаване на условия за непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството.

-Спазване на всички български закони и нормативни актове, както и международните стандарти (добрите международни практики), отнасящи се до извършваните от фирмата дейности.

-Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и компетентни за изпълнение дейностите във фирмата, чрез подходящи форми на обучение, придобиване на специфични умения и опит.

-Управление на подходяща инфраструктура за ефективно функциониране на бизнес процесите във фирмата, чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства.

-Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Клиентите, отчитане забележките и рекламациите им с цел подобряване резултатите от дейността на фирмата.

-Запознаване и приобщаване на колектива към политиката и целите по качество на фирмата.

Ние одобряваме и напълно приемаме съдържанието на Наръчника по качеството и документите от СУК като база за управление на дейностите по качеството във фирмата. Ще изискваме всички служители на „СТК ИНЖЕНЕРИНГ” EООД да бъдат добре запознати със системата за управление на качеството и ще следим за нейното прилагане.

Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения, използвайки показатели за измеримите цели по качеството определени в този Наръчник.

Ние ще преразглеждаме периодично системата за управление на качеството на фирмата и нейното внедряване, провеждайки официален преглед от ръководството и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да изразяваме нашата непрекъсната обвързаност с нея.

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

“СТК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предлага на своите Клиенти специфични продукти и услуги в областта на проектиране, разработка, въвеждане в експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на, структурни кабелни системи (СКС), локални (LAN) и глобални (WAN) мрежи, учрежденски телефонни централи, интегрирани решения за пренос на глас и данни, както и продажба и поддръжка на компютри.

При извършването на тези дейности, Клиентите предоставят на Дружеството различна информация, която при определени ситуации е възможно да съдържа чувствителна информация и лични данни.

Достъпността и наличността на информацията са от жизнено значение за нашия бизнес. Чрез внедрената система за управление сигурността на информацията, подходящо обученият персонал, и обновената ИТ инфраструктура в дружеството, ние поддържаме високо ниво на сигурност и защита на информационните активи, собственост на Дружеството, както и информацията на клиентите и заинтересованите страни.

За да можем да опазим чувствителната информация на клиентите и заинтересованите страни, ние прилагаме редица средства за физическа защита и контрол на достъпа, а именно СОТ и пожароизвестяване. Всички работещи в дружеството са подбрани след много щателно проучване в условията на сериозна конкуренция, като постоянно развиваме техния професионализъм, морални ценности и работни навици с модерни обучения и под постоянен контрол.

При нас се прилагат специфични мерки, които осигуряват постоянното ни правно съответствие и изпълнението на приложимите изисквания на международните стандарти, законови изисквания и директиви. Във връзка с изпълнение на законовите изисквания, относно защитата на личните данни на служителите в дружеството, както и тези на клиентите и заинтересованите страни, ние сме регистрирани в комисията за защита на личните данни и изпълняваме всички изисквания на закона за защита на личните данни и прилежащите подзаконови актове. Изпълняваме стриктно изискванията на закона за авторското право, както и други приложими законови и нормативни актове. Дружеството осигурява също така и подходяща защита на информацията свързана със специфичните ангажименти определени в договорните задължения с клиентите и доставчиците, и при необходимост с контролните органи по изпълнение на законовите и нормативни изисквания.

Поставяйки клиентите ни в центъра на вниманието ни, ние сме нетолерантни към рисковете. Ние управляваме над 90 % от всички идентифицирани рискове, като сме взели необходимите мерки за защита, осигуряване на достъпност и конфиденциалност.

Стремежът ни е да бъдем едни от най-добрите в нашия бизнес, като постоянно внедряваме нови технологии в ИТ инфраструктурата и сигурността на дружеството, и подобряваме системата за управление с нови и по-ефикасни защитни механизми. Това е разбирането на нашия собственик и ръководител. Това е разбирането на всички нас.

Така осигуряваме спокойствие на всички наши клиенти

Настоящата политика представлява рамка за разработване и постигане на целите по сигурността на информацията, които са свързани с непрекъснато подобряване на сигурността в дружеството ни.

С настоящият документ следва да се запознаят всички служители на дружеството, както и при възникнала необходимост съответните заинтересовани външни страни.

Изпълнението на настоящата политика на СУСИ се контролира текущо, както и свързаните с нея политики и цели по сигурността, които се преразглеждат по отношение на пълнота и ефикасност най – малко веднъж годишно.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството и персоналът на „СТК Инженеринг” ООД, осъзнават своята отговорност и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на Дружеството.

Наша основна цел е всички мерки за защита на околната среда в рамките на Системата за управление на околната среда да бъдат изпълнени.

Политиката по околната среда на „СТК Инженеринг” ООД в рамките на обхвата на Системата за управление на околната среда се базира на следните основни принципи:

 • •Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на околната среда
 • •Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда
 • •Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда
 • •Ефективно използване на материалите и природните ресурси
 • •Намаляване на отпадъците и опасностите за околната среда, чрез контрол и внедряване на усъвършенствани методи за управлението им
 • •Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда
 • •Актуализиране на политиката и целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в Дружеството.

Ръководството на „СТК Инженеринг” ООД има ангажимента тази Политика да бъде реално прилагана в дейността на Дружеството.

Политиката е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на Дружеството и е достъпна за обществеността.